Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu
Tìm kiếm
Loading
Liên kết hữu ích

Đơn vị thành viên

XN Xử lý Chất thải số 3

XỬ LÝ CHẤT THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ HÓA RẮN:

- XƯỞNG LƯU CHỨA CHẤT THẢI - XƯỞNG TRUNG GIAN SỐ 2: 1000m2

- XƯỞNG LƯU CHỨA CHẤT THẢI - XƯỞNG TRUNG GIAN SỐ 3: 1500m2

- XƯỞNG LƯU CHỨA CHẤT THẢI - XƯỞNG TRUNG GIAN SỐ 4(chất thải ngành điện, điện tử ): 1000m2

XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÔN LẤP CÓ KIỂM SOÁT - HẦM LƯU GIỮ CHẤT THẢI 30.000 m3