Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu
Tìm kiếm
Loading
Liên kết hữu ích

Đơn vị thành viên

XN Xử lý Chất thải số 2

XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

- TRẠM XỬ LÝ SỐ 1: CHẤT THẢI CÓ GỐC MUỐI - 10m3/ngày

 

TRẠM XỬ LÝ SỐ 2: DUNG DỊCH HF THẢI - 20m3/ngày

TRẠM XỬ LÝ SỐ 3: DUNG DỊCH CHẤT TẨY RỬA - 10m3/ngày

TRẠM XỬ LÝ SỐ 4: HỆ THỐNG TRƯNG CẤT CỒN THẢI - 5m3/ngày

TRẠM XỬ LÝ SỐ 5: CHẤT THẢI CÓ CHỨA DẦU - 10m3/ngày

TRẠM XỬ LÝ SỐ 6: CHẤT THẢI CÓ GỐC AXIT - 10m3/ngày